Aanpassing statuten bij wijzigingen van kostenverdeling

Volgens de wet op de mede-eigendom dienen alle kosten te worden verrekend zoals beschreven in de statuten én de wet. Het is echter wel mogelijk om de statuten te laten aanpassen. Tijdens een algemene vergadering kan men beslissen om een wijziging door te voeren inzake de verdeling van de kosten naar de mede-eigenaars toe. 

Ook bij bepaalde andere beslissingen dienen de statuten te worden aangepast, bv:

  • bij de uitbreiding of splitsing van een kavel
  • een kavel die wordt opgenomen in de gemeenschappelijke delen
  • een gemeenschappelijk deel dat aandelen toegekend krijgt en privatief wordt gemaakt
  • bestemmingswijzigingen
  • enz.

Houd er wel rekening mee dat voor elk van deze beslissingen de wet op de mede-eigendom strengere meerderheidsvereisten bepaalt, gaande van 80% (vier vijfde van de stemmen) tot 100% (unanimiteit van de stemmen).

Stappenplan aanpassing statuten:

Mandatering syndicus

Om de wijziging van statuten zo praktisch mogelijk te laten verlopen, is het aangewezen om de syndicus mandaat te verlenen voor ondertekening van de wijzigende akte. Zonder dat mandaat zou immers élke mede-eigenaar de wijzigende akte moeten ondertekenen, wat in de praktijk niet altijd makkelijk uitvoerbaar is!
Na de algemene vergadering stelt de syndicus een notaris aan om de noodzakelijke wijziging uit te voeren. Belangrijk om weten: elke mede-eigenaar kan tot vier maanden na de vergadering protest aantekenen tegen een beslissing. Het is dus aangewezen om de akte in kwestie pas vier maanden na de beslissing van de algemene vergadering te laten verlijden.

Ondertekening en afrekening notaris

De notaris maakt na zijn aanstelling een ontwerp van wijziging over aan de syndicus. Deze toetst het ontwerp aan de beslissing van de algemene vergadering. Na goedkeuring spreken syndicus en notaris een datum af voor de ondertekening. De notaris maakt vóór die datum zijn afrekening over, inclusief alle kosten van overschrijving op het kantoor Rechtszekerheid. Deze afrekening moet worden betaald vóór de ondertekening.

Het verlijden van de akte

Na ondertekening zorgt de notaris voor de overschrijving van deze akte bij het kantoor Rechtszekerheid. De syndicus ontvangt een kopie van de wijzigende statuten en bezorgt op zijn beurt een kopie van deze akte aan alle mede-eigenaars (doorgaans elektronisch).