Privacy- en cookiebeleid

Privacyverklaring / 03 BEHEER NV

Conform de Europese Verordening voor Gegevensbescherming van Persoonsgegevens (GDPR)

1 Algemeen

03BEHEER NV hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

03BEHEER NV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit impliceert in ieder geval dat

 • wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • dat wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop attent willen maken en deze willen respecteren.

Als 03BEHEER NV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Hierbij nemen wij de rol op van Verwerkingsverantwoordelijke alsook Verwerker. Indien U na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

03BEHEER NV

Zetel:  Belgiëlei 182, 2018 Antwerpen

Contactpersonen:

 • verantwoordelijke GDPR

Emailadres:  info@03beheer.be

 

2 Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door 03BEHEER NV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

Situering Omschrijving Doel verwerkingsgrond
Personeelsbeheer Rekrutering en selectie Rekrutering en selectie gerechtvaardigd belang
Eigen werking – beheer van klanten en leveranciers en alle contacten hieromtrent
– algemeen informeren van klanten/leveranciers
– registratie van bezoekers, bijhouden van een bezoekersregister
– registratie van telefonische contacten
beheer van alle informatie omtrent klanten, leveranciers, netwerk en professionele relaties in ruime interpretatie. gerechtvaardigd belang
Eigen werking – Algemene boekhouding, het verwerken van inkomende en opmaak van uitgaande facturen Algemene boekhouding Wettelijke verplichtingen
Commerciële activiteit – Verwerking ifv de commerciële activiteiten als SYNDICUS Offertes, contracten specifiek voor commerciële activiteit als SYNDICUS gerechtvaardigd belang
Commerciële activiteit – verwerking ifv marketing en communicatie (website, magazine, advertering) Marketing en communicatie gerechtvaardigd belang

3 Welke gegevens verwerken we?

Volgende gegevens verwerken we van u:

Situering Omschrijving Categorie
Personeelsbeheer Rekrutering en selectie Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, email adres, telefoonnummer), identificatiegegevens uitgegeven door de overheidsdiensten
Eigen werking – beheer van klanten en leveranciers en alle contacten hieromtrent
– algemeen informeren van klanten/leveranciers
– registratie van bezoekers, bijhouden van een bezoekersregister
– registratie van telefonische contacten
Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, email adres, telefoonnummer), identificatiegegevens uitgegeven door de overheidsdiensten, financiële identificatiegegevens,
Eigen werking – Algemene boekhouding, het verwerken van inkomende en opmaak van uitgaande facturen Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, email adres, telefoonnummer), identificatiegegevens uitgegeven door de overheidsdiensten, financiële identificatiegegevens,
Commerciële activiteit – Verwerking ifv de commerciële activiteiten als SYNDICUS Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, email adres, telefoonnummer), identificatiegegevens uitgegeven door de overheidsdiensten, financiële identificatiegegevens,
Commerciële activiteit – verwerking ifv marketing en communicatie (website, magazine, advertering) Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, email adres, telefoonnummer), Elektronische identificatiegegevens (IP adres, cookies)

4 Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van 03beheer of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

5 Verstrekking aan derden (ontvangers)

Indien noodzakelijk voor de eerder omschreven verwerkingsdoeleinden, overhandigt 03BEHEER NV de gegevens aan derde partijen (ontvangers).

03BEHEER NV kan niet aansprakelijk worden gesteld als de rechtmatige ontvangers van gegevens persoonsgegevens van contacten, klanten of van rechtspersonen aan lokale autoriteiten moeten voorleggen of onveilig behandelen (cf. bv. in het buitenland geldende wettelijke verplichtingen).

Volgende categorieën van ontvangers zijn van toepassing voor de verwerkingen zoals uitgevoerd door 03BEHEER NV:

Situering Omschrijving Beoogde ontvangers
Personeelsbeheer Rekrutering en selectie Externe adviseurs
Eigen werking – beheer van klanten en leveranciers en alle contacten hieromtrent
– algemeen informeren van klanten/leveranciers
– registratie van bezoekers, bijhouden van een bezoekersregister
– registratie van telefonische contacten
Externe adviseurs
Eigen werking – Algemene boekhouding, het verwerken van inkomende en opmaak van uitgaande facturen Overheidsdiensten
Commerciële activiteit – Verwerking ifv de commerciële activiteiten als SYNDICUS geen
Commerciële activiteit – verwerking ifv marketing en communicatie (website, magazine, advertering) geen

6 Kinderen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 13 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7 Bewaartermijn

03BEHEER NV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en hetgeen op grond van de wet is vereist. Naast eventueel wettelijke bewaartermijnen van toepassing verbindt 03BEHEER NV zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar na het laatste contact.

8 Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • alle personen die namens 03BEHEER NV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren technische maatregelen ter bescherming van onze ICT-middelen en de data welke er op verwerkt wordt;
 • we pseudonimiseren/anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we evalueren regelmatig de genomen technische en organisatorische maatregelen;
 • onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9 Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht op inzage, kopie, aanpassing/verbetering of het laten wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via onze eerder vermelde contactgegevens kan u hier ons hiervoor contacteren.

Tevens kan u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Bijkomend heeft u het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

10 Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Dit kan via onze contactgegevens en de contactpersonen zoals eerder beschreven in dit document (zie paragraaf 1: Algemeen).

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, ook de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer genoemd. De contactgegevens hiervoor zijn als volgt:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

www.privacycommission.be

commission@privacycommission.be

tel = +32 (0)2 274 48 78

11 Wijziging privacyverklaring

03BEHEER NV kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 03/07/2018

Respectvol

Wij nemen eerlijk en oprecht onze eigen verantwoordelijkheden op, zowel intern als extern. Wij zorgen ook voor een actieve, positieve,
oplossingsgerichte en open communicatie met elkaar : openstaan voor de mening van anderen, hulp en een luisterend oor bieden indien
nodig. Een respectvolle houding ten opzichte van anderen is bij dit alles een basiswaarde.

Resultaatgericht

Ons doel is om probleemoplossend en klantgericht te reageren op vragen.
Zo streven we naar continuïteit door vooropgestelde doelstellingen helder voor ogen te houden en deze te realiseren.
Ook is uitvoering binnen een afgesproken tijdsbestek voor ons belangrijk, met als doel het verwezenlijken van een algemene klantentevredenheid en goede bedrijfsprestaties.

Kwaliteit

We geven aandacht aan het volledig, nauwkeurig en geordend uitvoeren van de werkzaamheden, gericht op het voorkomen van fouten
en onvolledigheden.
Hierbij volgen wij onze klanten van nabij op en komen gemaakte afspraken met klanten na.
Onze eigen kennis houden we up to date, blijven deze verder ontwikkelen en delen deze ook met collega’s. Deze kennis spelen we ook
ten volle uit bij het adviseren van onze klanten.

Betrokkenheid

Als team verdedigen we met 1 stem de genomen beslissingen, en dragen het imago van ons bedrijf op een positieve manier uit.
Voor ons is het belangrijk om spontaan initiatief te nemen, kansen en opportuniteiten te benutten, en deze mee om te zetten in verbeterings-
of vernieuwingsacties die bijdragen tot betere bedrijfsresultaten.
Wij stellen het gemeenschappelijke doel op de eerste plaats en zetten ons daarvoor volledig in. Onderling richten wij ons op collegiale communicatie en duidelijke afspraken.

Efficiëntie

We zorgen voor de juiste focus en het stellen van de juiste prioriteiten om de snelheid van uitvoering indien nodig te verhogen, en toch kwaliteit te behouden. Hiertoe verzamelen en verwerken wij op een grondige en accurate manier informatie en gegevens zodat deze leiden tot een snelle, gerichte, voorbereiding, coördinatie en uitvoering van acties en werkzaamheden.