Heeft de bouwpromotor het recht statuten eenzijdig te wijzigen?

Men wordt soms geconfronteerd met een clausule in de statuten die de bouwpromotor het recht verleent om die eenzijdig te wijzigen. Wat is de waarde van zo´n beding? In de praktijk worden deze clausules betwist, omdat ze in strijd zijn met bepaalde dwingende bepalingen van de wet van mede-eigendom. De hervorming van deze wet brengt hier echter verandering in.

Eenzijdig statuten wijzigen

Men wordt soms geconfronteerd met een clausule die de bouwpromotor het recht verleent om eenzijdig de statuten te wijzigen. Het betreft clausules die de auteurs van het project (zijnde de projectontwikkelaar of ruimer gezien de ondertekenaars van de oorspronkelijke statuten) aan het begin van de bouwwerken, de toelating geven om eenzijdig wijzigingen aan het gebouw of aan de statuten aan te brengen.

Betwisting

In de praktijk worden deze clausules betwist omdat ze in strijd zijn met bepaalde dwingende bepalingen van de wet van mede-eigendom. Wanneer een appartementsgebouw effectief in gebruik is genomen, kan enkel de algemene vergadering nog wijzigingen doorvoeren in de statuten.

In bepaalde situaties en onder bepaalde voorwaarden kan het nochtans verantwoord zijn dat er, in het belang van de mede-eigendom, wijzigingen aan het gebouw en aan de statuten door de projectontwikkelaar worden aangebracht.

Hervorming wet op de mede-eigendom

Wijzigingen zonder goedkeuring AV

Om deze reden heeft de wetgever het, met de hervorming van de wet in 2018,  mogelijk gemaakt dat de partijen die de oorspronkelijke statuten ondertekend hebben, zonder goedkeuring van de algemene vergadering wijzigingen aan de statuten kunnen aanbrengen. Dit tot op het ogenblik van de voorlopige oplevering van de betrokken gemeenschappelijke delen,

Voorwaarden

Dit kan slechts voor zover:

  • dit door de technische omstandigheden of het rechtmatig belang van de vereniging van mede-eigenaars is ingegeven;
  • er niet aan de rechten van de andere mede-eigenaars op hun privatief gedeelte wordt geraakt;
  • dit de verplichtingen van één of meerdere mede-eigenaars niet verzwaart.

Ontwerp wijzigende statuten verzenden

Hierbij dienen deze partijen minstens twee maanden voorafgaand aan het verlijden van de wijzigende akte, aan alle andere mede-eigenaars per aangetekend schrijven een ontwerp van de wijzigende statuten verzenden. Daarin moeten de contactgegevens van de instrumenterende notaris uitdrukkelijk vermeld zijn.

Op straf van verval van zijn rechten moet een mede-eigenaar binnen de twee maanden na ontvangst van dit schrijven, verzet aantekenen tegen de voorgenomen wijziging. Hij doet dit per aangetekend schrijven aan de betrokken notaris en, in voorkomend geval, in rechte treden.

Kost

De wet voorziet tevens dat de kost voor deze statutenwijziging gedragen wordt door de partijen die de oorspronkelijke statuten hebben ondertekend.