Stookolie of aardgas?

De keuze is misschien wel snel gemaakt, maar…

Hou rekening met stooktankcontroles en saneringen!

Regelmatig krijgt de syndicus de vraag: ‘Wat is nu eigenlijk beter, stookolie of aardgas?’ Meestal stellen eigenaars zich deze vraag pas wanneer de  oude centrale verwarmingsketel op stookolie aan vernieuwing toe is. Een eenvoudig antwoord op deze vraag is er niet. Alles hangt af van de feitelijke situatie van het gebouw.

Maar in de meeste gevallen biedt gas toch meerdere voordelen ten opzichte van stookolie. Naast de zekerheid van continue levering, vermijd je met gas alvast het risico op bodemvervuiling, veroorzaakt door een lekkende stooktank. Voor wie toch (nog) met stookolie verwarmt, volgen hier enkele praktische tips om problemen te voorkomen of … op te lossen.

Respecteer nauwgezet de keuringsverplichting

Om de kans op bodemverontreiniging door een lekkende stooktank tot een minimum te herleiden, is een periodieke keuring noodzakelijk.  Elke gekeurde tankinstallatie krijgt een geldig conformiteitsattest en een groene dop of kenplaat.

De frequentie van de keuring hangt af van verschillende factoren: betreft het een ondergrondse of bovengrondse stooktank, uit welk materiaal is hij vervaardigd en hoe groot is de inhoud?

 • Heeft  de bovengrondse stookolietank een inhoud van minder dan 5000 liter, dan volstaat een éénmalige keuring en is hij verder vrijgesteld van de periodieke controle.
 • Een ondergrondse stookolietank van minder dan 5000 liter heeft om de 5 jaar een keuring nodig.
 • Is de inhoud van de tank groter dan 5000 liter, dan zijn er meerdere factoren om rekening mee te houden. Doorgaans moet een bovengrondse tank om de 3 jaar gekeurd worden en een ondergrondse om de 2 jaar.

Hoe herken je een gekeurde stookolietank?

 1. Groene dop of kenplaat
  Bij een keuring waarbij geen opmerkingen geformuleerd werden voorziet de technicus de stookolietank van een groene dop of kenplaat met het erkenningsnummer van de keurder, de datum van de keuring en de uiterlijke datum voor de volgende periodieke controle. De syndicus ontvangt ook een conformiteitsattest waarin staat dat de stookolietank voldoet aan de wettelijke normen.
 2. Oranje dop of kenplaat
  Zijn er wel opmerkingen die aanleiding kunnen geven tot verontreiniging, dan voorziet de technicus de installatie van een oranje dop of kenplaat. De stookolietank mag dan nog bijgevuld worden tot maximum 6 maanden na de keuring. De Vereniging van Mede-eigenaars moet in dat geval zo snel mogelijk de nodige maatregelen treffen om de stookolietank in goede staat te brengen, waarna hij opnieuw moet worden gekeurd.
 3. Rode dop of kentekenplaat
  In het ergste geval wijst de keuring uit dat er een lek is in de stookolietank en dat er kans bestaat op verontreiniging van de omgeving. De erkende technicus brengt dan een rode dop of kenplaat aan op de stookolietank. Het is in dat geval verboden de tank nog te vullen. Binnen de 14 dagen na het aanbrengen van de rode dop ontvangt de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater, hiervan een melding.De Vereniging van Mede-eigenaars moet vervolgens een bodemonderzoek laten uitvoeren door een erkende firma. Via verkennend en oriënterend onderzoek gaat dit bedrijf in eerste instantie na of er zich inderdaad een ernstige verontreiniging heeft voorgedaan in de bodem. Is dat het geval, dan moet een verder beschrijvend bodemonderzoek uitwijzen hoe uitgebreid de verontreiniging is.

Onderzoek naar bodemverontreiniging

In een beschrijvend bodemonderzoek wordt een verontreiniging afgeperkt. Dit gebeurt via diepteboringen of door peilbuizen rond de verontreiniging te plaatsen.­­­­De afperking biedt een driedimensionaal beeld van de vervuiling onder de grond. Treft men in één van de omringende boringen nog verontreiniging aan, dan wordt er verder afgeperkt tot alle boringen rondom én in de diepte zuiver zijn. Het afperken kan dus  ook perceel-overschrijdend zijn, tot bij de buren.

Eens de omvang van de verontreiniging in kaart is gebracht, berekent de deskundige de risico’s van de verontreiniging. Zowel de verspreiding, de invloed op de menselijke gezondheid als de schade aan het milieu worden in kaart gebracht. Om na te gaan hoe de verontreiniging zich verspreidt, wordt ook de juiste geologische samenstelling van de bodem onderzocht.

Effectief saneren

Op basis van het beschrijvende bodemonderzoek gaat de erkende firma dan na hoe er effectief gesaneerd kan worden. De meest gekende manier is het volledig afgraven en saneren van de vervuilde grond. Aangezien dit technisch echter niet altijd mogelijk is, zijn er ook andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld: de ‘drijflaag recuperatie unit’ of ‘DRU’. Een DRU is een olieafscheider die toelaat pure olie te verwijderen uit de drijflaagzone. Deze techniek is gebaseerd op het dichtheids­verschil tussen olie en water en biedt als voordeel dat de grond niet afgegraven hoeft te worden.

Een andere mogelijke techniek is het gebruik van absorptiefilters, die permanent aanwezig blijven in de drijflaag. De olie wordt opgenomen door het (vervangbare) absorptiemateriaal in de filters en op die manier verwijderd. Deze twee saneringstechnieken hebben wel als nadeel dat het maanden of zelfs jarenlang kan duren voordat de vervuiling binnen de wettelijk voorziene normen valt.

Het financiële plaatje

Welke methode ook is aangewezen, een sanering is financieel altijd een zware dobber voor een vereniging van mede-eigenaars. De meeste verzekeringspolissen voorzien wel in een schaderegeling voor saneringskosten – maar dus niet voor de onderzoeken zelf. Doorgaans zijn deze bedragen echter beperkt tot 10.000 euro, wat in de meeste gevallen slechts een fractie is van de totaalkost voor sanering.

De federale overheid voorzag enkele jaren geleden wel in een stookoliefonds voor lekkende stooktanks. Door het hoge aantal aanvragen is er in de praktijk echter meestal geen tussenkomst mogelijk.

Voorkomen is alweer beter dan genezen!

Het is dan ook aangewezen om in een gebouw, voorzien van een oude, enkelwandige ondergrondse stooktank, niet te wachten tot er effectief problemen zijn. Zodra er lekkage is vastgesteld aan de tank is het immers al te laat!

Als eigenaar beraadt u zich bij vernieuwing van de verwarmingsketel dan ook best over de vraag: stookolie of aardgas……..

Tom Bomont