Wie betaalt de kosten van een betalingsherinnering?

Eén van de taken van een syndicus is het invorderen van achterstallige betalingen. De wetgeving rond het aanrekenen van rappelkosten werd onlangs gewijzigd. Slechts een deel van deze nieuwe bepalingen heeft ook betrekking op de VME.

Achterstallige betalingen invorderen is geen eenvoudige taak. Elke eigenaar is voorstander van tijdige betalingen maar elke rappel zorgt voor wrevel bij de ontvanger. 03beheer rekent rappelkosten altijd privatief door. Dat wil zeggen dat enkel de eigenaar die te laat betaalt de kost hiervoor draagt.
 

Nieuwe wet beschermt de consument

De wet inzake het aanrekenen van rappelkosten werd recent gewijzigd (gepubliceerd in het Boek XIX “Schulden aan de consument” van het Wetboek Economisch Recht). De wetgever wil misbruik door ondernemingen vermijden en de consument beschermen tegen te grote bijkomende kosten bij het aflossen van een schuld.

Elke consument moet de kans krijgen om zonder grote extra kosten een invordering te betwisten, een afbetalingsvoorstel te ontvangen of een schuldbemiddelaar aan te stellen. Eén van de nieuwe maatregelen is dat de eerste herinnering altijd gratis is.
 

Gratis eerste herinnering: Niet voor VME’s

Een VME valt niet in het toepassingsgebied van deze nieuwe bepaling. Die handelt namelijk alleen over de betaling van schulden door een consument aan een onderneming.

  • Een onderneming wordt gedefinieerd als “iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op een duurzame wijze een economisch doel nastreeft”. Er dient dus sprake te zijn van een “beroepsactiviteit”. De activiteit van een VME, en bij uitbreiding de activiteit van de syndicus als orgaan van de VME, valt hier niet onder.
  • De VME stuurt geen facturen maar wel afrekeningen van de gebouwen met verzoek tot betaling. En dit ten gevolge van een beslissing van de VME, waarvan de mede-eigenaars lid zijn. Een mede-eigenaar wordt hier dus ook niet als consument aanzien.

 

Bescherming van schuldenaar: wel voor VME’s

Een tweede luik van de nieuwe wet handelt over de “minnelijke invordering” van schulden. Deze nieuwe bepalingen zijn van toepassing zodra de syndicus een advocaat of een professionele schuldinvorderaar aanstelt om de schulden van een mede-eigenaar in te vorderen. De wetgever heeft zich hier tot doel gesteld om de rechten van de schuldenaar te beschermen:

  • Een mede-eigenaar die door een advocaat in gebreke gesteld wordt heeft onder bepaalde omstandigheden recht op een afbetalingsplan.
  • Zolang een schuldenaar onder toezicht staat van een schuldbemiddelaar kan er geen gedwongen invordering komen voor de bewuste schuld. De schuldbemiddelaar staat in voor de afbetaling van de schuld.