Asbestattest: aandachtspunten voor mede-eigenaars

In een eerder blogbericht kon u al lezen over de maatregelen om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken. De Vlaamse regering heeft intussen enkele verdere stappen gezet. Zo is er voor mede-eigenaars meer duidelijkheid gekomen rond het attest voor de gemene delen van een appartementsgebouw.

Wat is een asbestattest?

Bij elke verkoop van een pand gebouwd voor 2001 is een asbestattest verplicht. Deze informatieplicht bij verkoop geldt al vanaf november 2022.

Een asbestattest is een rapport van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) dat duidelijk maakt of in een woning asbesthoudend materiaal aanwezig is. Het attest is standaard 10 jaar geldig, maar bij verhoogd risico kan dit ingekort worden tot 5 jaar.

Een asbestattest wordt opgesteld op basis van een asbestinventaris en bevat alle elementen die in de inventaris vermeld worden.

Wat is een asbestinventaris?

Voor het opstellen van een asbestinventaris komt een deskundige ter plaatse. De lijst van gecertificeerde asbestdeskundigen is gepubliceerd bij OVAM.

  • De expert voert in de woning een niet-destructief onderzoek uit
  • Hij kijkt of er in de woning asbesthoudende materialen aanwezig zijn waarmee een bewoner bij normaal gebruik van de woning in aanraking zou kunnen komen. Het is niet de bedoeling om zaken te demonteren, los te wrikken of te beschadigen.
  • De deskundige voert een visueel onderzoek uit en neemt eventueel stalen. Van elke vaststelling neemt hij een foto als hulpmiddel en bewijs.

Een asbestinventaris somt alle waarneembare asbesthoudende materialen op. De expert beoordeelt ook hun risico en geeft advies over mogelijke verwijdering. Niet alle asbesthoudend materiaal dient overigens verwijderd te worden, soms volstaan risicobeheersmaatregelen om de omgeving asbestveilig te maken.

Aan de inventaris kan een adviesfiche toegevoegd worden. Deze fiche vermeldt de materialen die niet visueel waargenomen werden maar waarvoor aangenomen wordt (op basis van ervaring, op basis van bewijsdocumenten of aanvaarde literatuurstudies) dat ze vermoedelijk asbesthoudend zijn (bv verweringsresten van asbestcementen daken, bepaalde soorten gevelbekleding…).

Voor welke gebouwen?

Aangezien in 2001 het gebruik van asbest in de bouw in België verboden werd, hebben enkel gebouwen uit risicobouwjaren – dus gebouwd voor 2001 – een asbestattest nodig.

Voor informatie over exacte bouwjaren wordt de kadastrale legger geraadpleegd. Als het bouwjaar niet gekend is bij het kadaster kan dit afgeleid worden uit facturen, uitvoeringsplannen, lastenboeken, werfverslagen, vergunningen… De bewijslast om aan te tonen dat een gebouw niet uit een risicobouwjaar dateert, ligt bij de eigenaar.

Wat met mede-eigendom?

Bij verkoop van een appartement met risicobouwjaar in een gebouw met mede-eigendom horen 2 asbestattesten: dat van de individuele kavel én een attest voor de gemene delen (asbestattest GD).

Deze verplichting zal gelden vanaf 1 januari 2027. Het is dus aan elke VME om uiterlijk voor die datum te beschikken over een asbestattest voor de gemene delen.

  • Het asbestattest GD geeft inzicht in de asbestveiligheid van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw (gang, kelder, stooklokaal, technische ruimtes…).

Belangrijke opmerking: als de VME vóór 2027 al een asbestattest klaar heeft, dan geldt de informatieplicht al op dat moment (als u bv in 2026 een appartement verkoopt en uw VME heeft op dat moment al een attest GD klaar, dan dient u dat verplicht aan de koper over te maken).

Verhuur

Verhuurt u een appartement dan bent u ook verplicht om het asbestattest GD aan uw huurder te bezorgen. Deze verplichting geldt, net als bij verkoop, vanaf 2027, of vroeger indien uw gebouw al vroeger over een asbestattest GD beschikt!

  • U bezorgt het attest GD aan uw huurder bij het aangaan van de huurovereenkomst.
  • Op het moment dat uw VME overgaat tot het opstellen van een attest GD bezorgt u ook aan alle bestaande huurders een kopie van het attest, binnen één maand na het afleveren ervan.

Werk voor de syndicus

03beheer is volop bezig met alle implicaties van het Actieplan Asbestafbouw.

  • We starten in onze gebouwen van voor 2001 stelselmatig met het laten opmaken van asbestinventarissen. Hiervoor schrijven we aanbestedingen uit en vragen we offertes op bij diverse asbestdeskundigen.
  • We zetten de opmaak van een asbestattest GD op de agenda van de algemene vergaderingen. Vanaf er asbestattesten GD opgeleverd worden bezorgen we een kopie aan elke mede-eigenaar van het gebouw.
  • Indien uit het asbestinventaris blijkt dat ergens een asbestverwijdering noodzakelijk is, wordt dit voorgelegd op de eerstvolgende Algemene Vergadering. 03beheer zal daarna de contacten leggen met erkende asbestverwijderaars.