Mede-eigenaars mogen niet lukraak een laadpaal installeren

We informeerden u hier al eerder over de obstakels en vragen rond het installeren van laadpalen aan appartementsgebouwen. (Lees onder andere Ieder zijn laadpaal en Gemeenschappelijke laadinfrastructuur in de parking van de VME. Wie eerst?). Het thema blijft zeer actueel. Er komen meer en meer elektrische wagens. Als bedrijfswagen zijn ze fiscaal interessant en met de stijgende brandstofprijzen zijn ook meer en meer particulieren geneigd om over te stappen. De uitdaging ligt voor elke VME op tafel om een toekomstbestendig antwoord te bieden op de vraag naar laadpalen. Ondertussen zetten veel individuele mede-eigenaars de stap om zelf een eigen laadpaal te plaatsen.

De Tijd interviewde Tom Van Campenhout, bestuurder van 03beheer, rond het actuele vraagstuk van de laadpaal. Lees hier het volledige interview.

Ieder zijn eigen laadpaal?

Mede-eigenaars die een eigen laadpaal wensen, verwijzen vandaag naar de wet op de mede-eigendom. Daarin wordt gesteld dat elke mede-eigenaar het recht heeft om kabels, leidingen en bijbehorende faciliteiten in of op de gemene delen aan te leggen, wanneer die werken tot doel hebben om de infrastructuur op vlak van energie te optimaliseren. Daaronder valt ook de installatie van een laadpaal. Lees voor meer duiding ook ons blogartikel “Kabels en leidingen aanleggen in de gemene delen”.

Of beter een collectieve installatie?

Elke VME zal liever een duurzame collectieve laadinstallatie voorstellen. Het is duidelijk dat een wildgroei aan private initiatieven wel wat nadelen met zich meebrengt.

  • Het plaatsen van individuele laadpalen kan een negatief effect hebben op het capaciteitsverbruik.
  • Individuele laadpalen die vandaag niet altijd op een correcte manier geïnstalleerd worden, vormen een behoorlijk veiligheidsrisico. Zo zijn er nog altijd geen uniforme normen, bijvoorbeeld op het vlak van brandveiligheid.
  • Mede-eigenaars die nu een individuele laadpaal plaatsen zullen later niet meer geneigd zijn om mee te investeren in een gemeenschappelijke installatie.

Onder voorwaarden!

Mag elke mede-eigenaar dan zomaar zijn eigen laadpaal installeren? Het antwoord is nee. Dit mag niet zomaar. Onlangs bevestigde de minister van Justitie dat het recht om kabels en leidingen aan te leggen geen absoluut recht is. Met andere woorden: het wetsartikel kan alleen maar gelden als de correcte procedure gevolgd wordt.

  • Een mede-eigenaar die plant om een eigen laadpaal te installeren, dient de syndicus te informeren. Hiervoor stuurt hij minstens twee maand vooraf een aangetekend schrijven.
  • De syndicus licht de VME in.
  • De VME heeft dan een termijn van twee maand om eventueel verzet aan te tekenen. De impact op de netcapaciteit is hier bijvoorbeeld een gegronde reden tot verzet!

Conclusie

Een mede-eigenaar kan vandaag zelf een eigen laadpaal plaatsen – aan zijn privatieve parkeerplaats of op een gemeenschappelijke parkeerplaats van het gebouw – mits hij de correcte procedure volgt én de VME geen gegronde reden tot verzet laat optekenen.

Het is echter duidelijk dat een langetermijnvisie nodig is en dat een gemeenschappelijke installatie van laadpalen wenselijk is. De evolutie naar een elektrisch wagenpark is ingezet. Elk gebouw dat op termijn een zeker comfortniveau wil behouden zal op een bepaald moment de investering in veilige collectieve laadinfrastructuur moeten doen.

Het belangrijkste punt dat vandaag op tafel ligt is een uniforme aanpak op het vlak van brandveiligheid. De wetgever heeft adviezen gevraagd. Het is nu wachten om deze in reglementering vast te leggen.